1. Дещо про гендер
  2. Гендерні відносини у сфері сімейного життя
  3. Інтернет- ресурси з проблем гендерних відносин

Вперше термін "гендер" було введено в соціальні науки в 70-ті роки XX століття. Це поняття було введене в науковий обіг психологом Р. Столлером у 1968 р. Вивчаючи в Каліфорнійському університеті психологію гермафродитів і транссексуалів, він зрозумів, що легше хірургічним шляхом змінити стать людини, аніж психологічним — її ґендерну ідентичність. Тому цей термін використовується в соціальних науках для відображення соціокультурного аспекту статевої належності людини. Гендер — це соціальна стать людини на відміну від біологічної статі. Поняття гендер означає комплексне поєднання соціально-культурних відносин, стосунків і процесів, які відображають відмінності в поведінці; ментальних і емоційних характеристиках між чоловіком і жінкою.

Звертаючи увагу на важливість та актуальність цієї проблеми, країнами ЄС була прийнята програма, яка повинна була ліквідувати гендерну нерівність у межах ЄС до кінця 2010 року.

Україна як правова демократична держава взяла на себе зобов'язання законодавчо гарантувати та забезпечити на практиці рівні права та можливості для громадян в усіх сферах життєдіяльності, незалежно від їх статі. В останні роки для досягнення цієї мети Україною зроблено кроки, що дають підставу вважати: на законодавчому рівні держава докладає зусиль для виконання своїх зобов'язань, свідченням чого став прийнятий Верховною Радою України Закон "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків", розроблений національний план дій щодо забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків до 2015 року.

Віртуальна виставка "Гендерні відносини : крізь призму громадської думки" присвячена  висвітленню таких понять як "гендер", "гендерна рівність" та "гендерні відносини" у різних сферах життєдіяльності.

Видання, представлені на виставці, будуть корисними широкому колу громадськості: студентам, бібліотечним працівникам, працівникам органів державної влади й усім, хто цікавиться питаннями гендерних відносин, забезпеченням гендерної рівності в суспільно-політичній сфері.

1.Дещо про гендер

 

Конституція України[Текст]: офіц. вид. / міністерство юстиції України. – К. : [Український центр правничих студій], 2006. – 124 с.

 

Стаття 24 розділу ІІ Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» закріплює рівність прав жінки та чоловіка, шляхом надання жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї, спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, що дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам та матерям.

 

Що таке Європейська конвенція про захист  прав людини і які права та свободи вона гарантує? // Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини / [автор-упорядник Т. В. Руда] . – К., 2010. – С. 5-12.

За розділом розміщена інформація про Європейську  конвенцію про захист прав людини та гарантовані нею права, зокрема право на шлюб та рівноправність кожного з подружжя(ст.12 Конвенції, сттаття 5 Протоколу №7 до Конвенції .)

 

 

Гендер і старіння // Заключна декларація і рекомендації світового форуму НГО зі старіння. – К., 2007. – С. 5-6.

 

У даному розділі декларації йдеться про надання спеціального захисту немолодим жінкам, так, як вони страждають від дефіцитів  у багатьох випадках: нижчий рівень прибутку, більша незахищеність, більше самотності, обмежена участь у суспільному житті, тощо.

 

Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : навчальний посібник /    А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

У посібнику розглянуто соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи, що закріплювали права людини в умовах Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, українські ідеї про права людини. На основі Конституції та законодавства України розглянуто правовий статус, конституційні права, свободи та обов'язки громадян та їх забезпечення в нашій державі.

 

Гендерна соціологія // Вербець В. В. Соціологія : курс лекцій / Вербець В. В., Суббот О. А., Христюк Т. А. – К., 2009. – С. 390-413.

У лекції посібника в доступній формі розкрито суть гендерної соціології та її категоріальний аппарат, висвітлено проблеми гендерної рівності на сучасному етапі та  основні напрямки гендерних досліджень, серед яких вичення гендерної соціологізації та ідентичності, гендеру та стратифікації, визначення класової позиції жінок у сучасних суспільствах, патріархальних суспільних відносин, гендерних стереотипів, гендерної атрибутики, як питань і явищ, що відображають зміни в сучасному суспільстві.

 

Берн Шон. Гендерная психология / Шон Берн. – СПб. : прайм – Еврознак, 2001. – 318 с.

 

Дана книга присвяченна дослідженням  психології статі(гендеру). Психолог, соціолог, педагог, спеціаліст із суспільних наук знайде в цій книзі унікальний дослідницький матеріал про джерела  гендерної соціологізації, про формування гендерних норм, соціальних та гендерних ролей, познайомиться з такими поняттями, як нормативний та інформаційний тиск, агресія, комфортність, гендерні стереотипи, норма упішності, норма антижіночності та ін. Читач, що цікавиться сучасною науковою психологією, отримає відповіді на запитання : «Які обмеження, що накладаються традиційними ролями жінки та чоловіка?», «Хто і в чому талановитіший: жінки чи чоловіки?» тощо.

 

Гендерні відносини // Соціологія : навчальний посібник / за ред. С. О. Макеєва. –  4-е вид., перероб. і доп. - К., 2008. – С. 297-332.

 

У розділі порсібника даються основні поняття та терміни, що стосуються гендерних відносин, зокрема гендер та гендерна рівність, стать, гендерний режим, патріархат, сексизм, біодетермінізм, тощо. Особлива увага приділяється розгляду теорії фемінізму,  історії створення феміністичного жіночого руху у світі  та висвітленню етапів його  розвитку від минулого до сьогодення.

 

Войтенко О. Я, ти, він, вона… : посіб. для вчителів з антидискримінаційної освіти / О. Войтенко, Ю. Комаров, І. Костюк. – [Дрогобич] : Відродження, 2009. – 120 с.

Посібник містить матеріали, які можуть бути використані вчителями суспільно-гуманітарних дисциплін, а також класними керівниками, педагогами організаторами, заступниками директорів з виховної роботи у системі громадянської та правової освіти, а також у позаурочній діяльності. Матеріали присвячені роботі з поняттям дискримінації та її різновидами на конкретних історичних та сучасних прикладах, що включають український контекст. Особлива увага приділяється формуванню негативного ставлення до будь-яких проявів дискримінації в суспільстві, готовності протистояти порушенню прав людини.

 

Проект «Рівність жінок і чоловіків у процесах прийняття рішень» - формування сучасного світогляду у жінок щодо необхідності гендерних перетворень в Україні, зокрема чернігівської області, для розвитку гармонійного суспільства шляхом організації навчання жінок держслужбовців, жінок-депутаток різних рівнів рад, громадських діячок і молодих жінок-лідерів та заходів для підвищення ролі жінки в місцевих громадах : роздаткові матеріали для тренінгів з гендерних питань / Чернігівська обл. організація Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в], 2007. – 26 с.

Крім короткого словника термінів тут можна знайти законодавчі документи та матеріали, стосовно гендерної політики нашої держави, інформацію про  гендерну ситуацію в Україні на основі статистичних даних,  міжнародні зобов’язання України щодо гендерної рівності та можливість становлення її у нашому суспільстві.

 

На шляху гендерної рівності : методично-бібліографічні матеріали / Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка; підгот. О. Рижаєва; відповід. за вип.                 О. Сльозка. – Чернігів : [б. в],2010. – 44 с.

Видання пропонує матеріали з такого надзвичайно важливого питання, як забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя, тобто гендерної рівності обох статей, і має на меті допомогти бібліотечним працівникам області в організації просвітницьких та інформаційних заходів цього напрямку.

 

На шляху подолання гендерного насильства і дискримінації / Чернігівська обл. організація Спілки жінок України. – Чернігів  : [б. в],2009. – 37 с.

Видання здійснено за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні у рамках реалізації проекту «Жінки, знайте свої права», який має на меті проведення просвітницьких заходів по застосуванню Конвенції ООН стосовно  ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

У брошурі розміщено цікаві факти  з історії боротьби жінок за свої права, зокрема історія міжнародного жіночого дня, інформацію про міжнародну акцію «16 днів протидії гендерному насильству».

 

Безпека життєдіяльності жінок і чоловіків : гендерний аспект : матеріали обласної науково-практичної конференції / редкол. : І. В. Дорожкіна, С. М. Задорожна, В. В. Ковальчук[ та ін.] – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – 178 с.

Видання стане в нагоді працівникам державних органів влади та місцевого самоврядування, профспілкових організацій, активістів жіночих громадських об’єднань, науковців, студентів, працівників бібліотек, широкого кола читачів.

Серед матеріалів збірника, на особливу увагу заслуговують виступи делегатів, стосовно впливу безпеки життєдіяльності на демографічну ситуацію, основних напрямів гендерного аналізу пенсійної системи України, охорони праці чоловіків і жінок, впровадження гендерної освіти в загальноосвітніх навчальних закладів області, стану роботи із впровадження здорового способу життя, гендеру і релігії, гармонізації сімейних відносин

 

Обласний Форум жінок «Рівні права та можливості жінок і чоловіків : вимога часу» : методичні матеріали / управління у справах молоді та спорту Чернігівської ОДА,  Чернігівська обл. організація Спілки жінок України. –  Чернігів  : [б. в],2007. – 72 с.

Поруч із законодавчими документами, що регулюють гендерну політику в Україні, брошура містить аналіз офіційних цифр представництва жінок у політичних партіях,  органах влади на різних рівнях та посадах а також знайомить читачів з перевагами гендерної рівності.

 

Жінки Чернігівщини : історія і сучасність. Підприємництво Чернігівщини : гендерний підхід. Місце, роль і проблеми становлення малого і середнього бізнесу серед жінок : матеріали обласної науково-практичної конференції / Гол. Управління економіки Чернігівської ОДА, Обласна організація Спілки жінок України, Чернігівський державний інститут економіки і управління; [відповід. ред. Л. О. Коваленко]. -  Чернігів  : [б. в],2002. – 118 с.

Серед проблем, які піднімалися на конференції, проблеми жіночої праці та безробіття, розвиток активної участі жінок в економічному і громадському житті суспільства, досвід і становлення малого бізнесу серед жінок, особливо з сільської місцевості проблеми місцевих бюджетів у здійсненні соціального захисту жінок, сучасні проблеми народжуваності населення та шляхи їх вирішення.

 

Жінки Чернігівщини : історія і сучасність : матеріали обласної науково-практичної конференції / редкол. : М. Я. Ігнатенко, В. О. Дятлов, І. В. Дорожкіна [та ін.] – Чернігів : РВВ, 1998. – 122 с.

Одним із завдань конференції було критично проаналізувати стан жінки в Чернігівській області та дати пропозиції владним структурам щодо вирішення проблем жінок, дітей, сім’ї. Ознайомившись із доповіддю Голови Президії Чернігівської  обласної організації Спілки жінок України І. Дорожкіної та  матеріалами виступаючих  читач знайде для себе багато цікавої інформації про долю відомих жінок Чернігівщини та їх внесок у творення історії України, про роль жінки в чоловічому світі політики, формуванні гуманістичних цінностей у суспільстві, вихованні  високої громадянської активності молоді тощо.

 

2.Гендерні відносини у сфері сімейного життя.

 

Становище сімей в умовах малих міст України : державна доповідь про становище сімей в Україні / Т. Ф. Алєксєєнко, Т. В. Говорун. Н. Г. Гойда[ та ін.] – К . : Гопак, 2006. – 226 с.

 

У рамках висвітлення  проблем життєздатності та становища сімей в Україні в доповіді розглядається співвідношення  чоловіків і жінок як підвалина «шлюбного ринку»,  дається характеристика особистісних якостей подружжя в контексті сімейного життя.

 

Граматика подружнього спілкування : пам’ятка / відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  Прилуцької РДА, Прилуцька ЦРБ, Районна організація Спілки жінок України. – Прилуки : [б. в], 2010. -  4с.

 

На сторінках пам’ятки даються корисні поради жінці та чоловіку, які щойно створили сім’ю стосовно дотримання обіцянок, даних під вінцем, збереження міцних родинних стосунків. Молоді люди   знайдуть тут для себе корисну інформацію про  сімейні традиції, народні мудрощі та прикмети, що стосуються шлюбу.

 

Я хочу вашої любові… : пам’ятка батькам  /відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  Прилуцької РДА, Прилуцька ЦРБ, Районна організація Спілки жінок України. – Прилуки : [б. в], 2010. -  4с.

 

У пам’ятці – поради батькам, як пізнати потаємні бажання свого малюка, як виростити дитину здоровою і щасливою.

 

Попередження насильства в сім’ї : [ буклет ] / відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  Прилуцької РДА,  Прилуцька ЦРБ. – [ Прилуки : б.в ], [2010 ?].

 

Буклет містить коротку інформацію про форми та методи насильства в сім’ї та поради стосовно того, як діяти тим, хто постраждав від руки насильника, куди звертатись за допомогою.

 

Баздырев К. К. Как быть счастливым в браке / К. К. Баздырев. – М. : Мысль, 1987. – 119с.

 

…Як бути щасливим у шлюбі? Погодьтеся, це  питання не з простих. Навряд чи хто зможе на  нього швидко відповісти. Вже хоча б тому, що попередньо необхідно вияснити для себе,що таке шлюб та сім’я, що таке подружнє щастя та що являє собою щаслива родина, які головні умови сімейного щастя, тощо. На ці та інші питання можна знайти відповідь, ознайомившись з пропонованою книгою.

 

Витек Карел. Проблемы супружеского благополучия / Карел Витек; пер. с чешского [Н. И. Белой, М. Ф. Солодухиной]. – М. : Прогресс, 1988. – 144 с.

У книзі на основі  фактичного матеріалу розглядаються питання злагоди в сім'ї, причини численних розлучень та можливі засоби їх попередження, зміцнення сім'ї, покращення взаємовідносин між усіма її членами.

 

Супружеская жизнь : гармония и конфликты. – Изд. 2-е. – М. : Профиздат, 1991. – 176с. – (Библиотека семейного воспитания).

Науково – популярна книга про сімейне життя, причини конфліктів у родині та способи досягнення сімейної гармонії.

 

Семь правил для того, чтобы сделать вашу семейную жизнь счастливее / Дейл Карнеги ; На пути к гармонии в интимных отношениях / А. А. Логинов; Мед – еда фараонов / Ю. А. Лавров.- К. : Медэкол; Байда, 1993. – 143 с.

У творах видатного американського спеціаліста Д. Карнегі та інших авторів включених до збірника, розкривається тема гармонії в сімейних інтимних відносинах, краси та здоров’я,  осягнення можливостей організму.

 

Каппони В. Сам себе взрослый, ребенок и родитель / В. Каппони, Т. Новак. – СПб. : Питер, 1995. – 188 с.

Ця книга допоможе всім, хто хоче навчитися жити в злагоді з самим собою та іншими. Кожен, хто прочитає її, зможе краще зрозуміти себе та інших за допомогою різних тестів та ситуативних ігор, почувати себе вільним, справитись з рядом наболілих проблем, використовуючи багатий арсенал сучасних психологічних методів.

 

Козлов Николай. Как относиться к себе и к людям, или Практическая психология на каждый день / Николай Козлов. – Изд. 3-е, [перераб. и доп.]. – М. : АСТ-ПРЕСС, 1999. – 320с.

Велику увагу автор приділяє проблемам сім'ї , аналізує конкретні ситуації та вказує шляхи гармонізації відносин в подружніх парах.

Книга містить психологічні поради та рекомендації, тести з вправами для звільнення людини від негативних рис і  звичок, натомість вироблення позитивних. Книгу можна починати читати з будь-якої сторінки, так як кожен її розділ по суті вважається закінченим твором.

Видання адресоване, перш за все, молоді, а також всім, хто вірить у можливість змін свого життя на краще.

3. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 3 ПРОБЛЕМ ГЕНДЕРНИХ ВІДНОСИН

http://mygender.ru/ - сайт доступно розповідає про поняття гендер

http://gender.at.ua - сайт є базою даних про жіночі та гендерні дослідження в Україні

http://www.fri.net.ua/node/2445 - гендерні дослідження у педагогіці, лінгвістиці та культурології

http://www.russian.slavica.org/article8145.html - гендерні дослідження в українській соціолінгвістиці

http://www.politik.org.ua/ - гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера

http://www.kcgs.org.ua/ - Харківський Центр Гендерних Досліджень

http://gender.at.ua/news/ - звернення Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда — Україна"

prostir.museum/museums/ua/detail?id=1914 - Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху